pinterest facebook youtube
menu

VELUX DESIGN PRO

VELUX DESIGN PRO

Pravidla partnerského program VELUX DESIGN Pro

platná ke dni 1. 8. 2020

PROVOZOVATEL PARTNERSKÉHO PROGRAMU VELUX DESIGN PRO

Provozovatelem VELUX DESIGN Pro je společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem v Brně, Horních Heršpicích, Sokolova čp. 654, čp. 1d, IČ: 00532592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 21967 (dále jen „společnost VELUX”).

 

PREAMBULE

Partnerský program VELUX DESIGN Pro je určený pro architekty a projektanty, kteří ve svých projektech využívají výrobky VELUX a tyto projekty registrují do databáze VELUX DESIGN Pro. Za to dostávají možnost bezplatného získání pracovních nástrojů a odměn v podobě zážitků nebo zapojení do charitativních projektů specifikovaných na portálu programu www.dennisvetlo.cz. Členy programu se stávají na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce do programu nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

 

PŘEDMĚT PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Předmětem partnerského program jsou projekty a realizace staveb se střešními okny, světlovody a světlíky VELUX v šikmé nebo ploché střeše.

  • Do programu mohou být zařazeny projekty, které byly vypracovány jako podklad k vydání stavebního povolení nebo jako prováděcí projekt, a to v roce 2020 a později.
  • Do programu mohou být zařazeny realizace staveb dokončené v roce 2020 a později.

 

ČLENOVÉ PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Členy se stávají podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které pracují na projektu jako architekt, zodpovědný projektant nebo zpracovatel projektu a které do programu zaregistrují projekt/realizaci stavby se střešními okny, světlíky nebo světlovody VELUX splňující podmínky vymezené v předmětu partnerského programu. Každý projekt může být do VELUX DESIGN Pro přihlášen pouze jednou. V případě souběhu projektů bude do programu zařazen ten, který byl společnosti VELUX doručen jako první. Z členství jsou vyloučeny podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které  se již účastní jiného programu se společností VELUX  či jiných marketingových aktivit společnosti VELUX.

 

POŽADAVKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Požadavky na projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace musí názorně zdokumentovat všechny produkty VELUX, tj. počet střešních oken, světlovodů a světlíků v projektu.

 Závazný obsah:

  • půdorysy patra/pater se střešními okny, světlovody a světlíky;
  • u opakujících se objektů v rámci území také situační výkres.

 

Nezávazný obsah:

  • řezy, vizualizace objektu;
  • výkaz výrobků.

 Požadavky na dokumentaci realizace stavby:

  • fotodokumentace realizovaného projektu včetně fotografií exteriéru zachycujících instalované produkty;
  • fotografie štítku alespoň jednoho produktu VELUX.

 Společnost VELUX si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele dodatečné podklady, popřípadě uskutečnit osobní kontrolu v místě realizace a ověření poskytnutých dokumentů se skutečným stavem.

 

ODMĚNY

Body za použití výrobků VELUX se členovi VELUX DESIGN Pro načítají na jeho osobní konto v partnerském programu, a to na základě registrace projektu/realizace stavby. Body za registrovaný produkt jsou přičítány ve dvou fázích. Prvních 30 % z celkového počtu bodů získá za doložení projektové dokumentace (půdorys) a zbylých 70 % bodů za dokumentaci zrealizovaného projektu (fotografie, štítky). Fotografie realizovaného projektu lze nahradit schválením administrátora společnosti VELUX na základě „vydodané“ zakázky. Za každý výrobek VELUX z kategorie střešní okno, světlovod, světlík bude na konto připsáno 10 bodů.

 Po dosažení požadované bodové hranice může člen partnerského programu vybírat odměny. Program má tři úrovně a v nich odměny dostupné pro danou úroveň bodového konta. Odměny si účastník vybírá ve svém osobním účtu na www.dennisvetlo.cz

150-299 bodů

Úroveň 1

300-999 bodů

Úroveň 2

1000 a více bodů

Úroveň 3

 Maximální počet bodů, které může účastník získat a uplatnit v jednom kalendářním roce, je stanoven na 2000. Platnost bodu je 24 měsíců od jeho nabytí.

 

DŮVODY PRO ZÁNIK ČLENSTVÍ V PARTNERSKÉM PROGRAMU VELUX DESIGN PRO

  • Člen během dvou let nezaregistroval žádný projekt.
  • Člen poskytl nesprávné údaje v přihlášce či při registraci projektu.
  • Ukončení na žádost člena.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Projekty jsou registrovány pouze pro účely spojené s provozováním partnerského programu. Jednotlivé projekty nebudou zveřejňovány bez předchozího souhlasu člena programu VELUX DESIGN Pro a investora a informace o nich nebudou předávány třetím osobám, mimo subjektů specifikovaných v sekci příjemci osobních údajů v části informace o zpracování osobních údajů.

 Nepřevzaté výhry, odměny či výhry a odměny členů, kteří nereagují na výzvu k osobnímu převzetí výher a odměn, propadají provozovateli. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností provozovatel.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady celou akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, případně jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, přičemž nová pravidla nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na www.dennisvetlo.cz. Účastník nemá vymahatelný nárok na odměnu; vzhledem k tomu, že provozovatel není výrobcem/poskytovatelem výrobků/služeb získávaných jako odměny, neposkytuje provozovatel žádné záruky na takové výrobky/služby.

Pro případ jakýchkoli nejasností nebo sporů týkajících se VELUX DESIGN Pro si společnost VELUX Česká republika, s.r.o., vyhrazuje právo provést závazný výklad podmínek partnerského programu.

Veškeré příjmy získané jako odměna z věrnostního programu VELUX DESIGN Pro v kategoriích PROGRAMY a ZÁŽITKY jsou pro jejich účastníky (právnické osoby i fyzické osoby podnikatele) zdanitelným příjmem. Účastníci jsou povinni tento příjem zohlednit ve svém základu daně a fyzická osoba je povinna zároveň ho zohlednit v přehledech na sociální a zdravotní pojištění.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že zpracovává jako správce vaše osobní údaje, které byly získány od vás jako subjektu údajů, tj. byly vámi poskytnuty.

 Podle obecného nařízení o ochraně údajů je možné zpracovávat osobní údaje, jen jedná-li se o zákonné zpracování. Za zákonné zpracování je mimo jiné možné považovat zpracování, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 vás informuje, že na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje. V této souvislosti vám sděluje:

 Kontaktní údaje na správce: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 654/1d, Brno, Horní Heršpice, 619 00, IČ: 00532592, Tel: 531 015 506, E-mail: souhlas@velux.cz

  1. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.
  2. Účely zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem marketingu, přímého marketingu, služeb, marketingových akcí a také za účelem analýz zákaznického chování, a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy, včetně pozvánek na kurzy a školení, aktuálních informací o novinkách, informací o aktivitách na podporu prodeje, a dále za účelem propagace na našich internetových stránkách velux.cz
  3. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
  4. Případní příjemci osobních údajů:
  • VELUX A/S, se sídlem 2970 Horsholm, Aadalsvej 99, Dánské království
  • VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., se sídlem Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31348611
  • DEICOM VISION s.r.o., se sídlem Blatec, č.p.118, 783 75, IČO: 05691290
  1. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země: Správce může předávat osobní údaje do Dánského království, a to společnosti VELUX A/S, která je jediným společníkem správce. Důvodem předání osobních údajů je situace, kdy některé činnosti, pro které je udělen souhlas, budou prováděny centrálně mateřskou společností VELUX A/S,  nebo kontrola činnosti správce ze strany VELUX A/S. Dále Správce může předávat osobní údaje na Slovensko, a to společnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., která je sesterskou společností správce. Důvodem předání je fakt, že správce a VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. mají společný management a některá další oddělení. Dále Správce může předávat osobní údaje společnosti DEICOM VISION s.r.o., která technicky zajištuje provoz partnerského programu VELUX DESIGN Pro
  2. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 7 let.
  3. Práva subjektu údajů:
  4. Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů.
  5. Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
  6. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.
  7. Právo na omezené zpracování.
  8. Právo na přenositelnost údajů.
  9. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
  10. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
  11. Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu souhlas@velux.cz (předmět e-mailu „Odvolání souhlasu“).
  12. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  13. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout. Pokud nebudou údaje poskytnuty, nebudou subjektu údajů zasílány informace o produktech, službách a marketingových akcích VELUX. K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení nedochází.

 Všeobecná pravidla partnerství VELUX DESIGN Pro jsou platná od 1. 8. 2020.

 
KONTAKT VELUX

Zákaznické oddělení
tel +420 531 015 511
mail architekt.cz@velux.com
pinterest pinterest
facebook facebook
youtube youtube

Právní ujednání   |    Cookies   |    GDPR

© 2024 VELUX DESIGN PRO